REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

  

§1. Definicje

 1. Adres pocztowy - Nesperta Sp. z o.o., ul. Tadeusza Rejtana 12 A, 62-030 Luboń
 2. Adres reklamacyjny: Nesperta Sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.
 3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://hihybrid.pl/pl/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  Nesperta Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Rejtana 12 A
  62-030 Luboń
  e-mail: hi@hihybrid.pl
  telefon: +48 61 101 80 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
 5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”.
 6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa lub inne dowody należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki umowy.
 7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 12. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”.
 15. Prawo konsumenckie - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 16. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 17. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy.
 18. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 19. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 20. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 21. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 22. Sprzedający:
  Nesperta Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Rejtana 12 A
  62-030 Luboń
  NIP: 7792413878, REGON: 302436962
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod nr. 0000463701, który to rejestr dostępny jest pod adresem:
  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
   
 23. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 24. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 25. Użytkownik - użytkownik Sklepu (w tym Kupujący).
 26. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 27. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 28. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 29. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2. Warunki ogólne

 1. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., nie znajdują zastosowania.
 2. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium (i) Rzeczpospolitej Polskiej, oraz (ii) wszystkich państw Unii Europejskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

  Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://hihybrid.pl/pl/, może zaistnieć potrzeba ich wyłączenia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form, tj.:
  -  jeżeli Kupujący dokonuje płatności z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność za pobraniem albo płatność online realizowana przez serwis Blue Media, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego, w tym np.: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online Pay by link, szybkim przelewem, BLIK etc.;
  -  jeżeli Kupujący dokonuje płatności spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność online realizowana przez serwis PayPal, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego (brak możliwości wyboru płatności za pobraniem); d) wybór miejsca wydania rzeczy;
  e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku w zależności od wybranej opcji dostawy.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) zamówienia Konsumenta:
  a)  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy;
  b) płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego;
  c) płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Blue Media, PayPal) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje w przypadku przyjęcia danego zamówienia przez Sprzedającego, z chwilą przyjęcia takiego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia ww. zamówienia przez Klienta.
 6. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) zamówienia Klienta:
  a) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy
  b) płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego
  c) płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Blue Media, PayPal) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie produktów objętych treścią danego zamówienia następuje niezwłocznie po zrealizowaniu (przygotowaniu do wysyłki) takiego zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej umowy.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://hihybrid.pl/media/instrukcje/Hi-zwrot.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady; rękojmia

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest ograniczona do szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku umyślnych działań Sprzedawcy. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b) żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  W celu dostarczenia wadliwych rzeczy na adres reklamacyjny, Konsument jest obowiązany zlecić zwrot rzeczy za pomocą usług DHL pod adresem: https://diamond-cosmetics.dhl24.com.pl/diamond-cosmetics („Panel DHL”).

  Po podaniu danych kontaktowych, adresu nadania przesyłki oraz uzgodnieniu terminu nadania przesyłki, kurier DHL odbierze wadliwe rzeczy od Konsumenta i dostarczy je Sprzedającemu. Koszt przesyłki zwrotnej wadliwych rzeczy do Sprzedającego zleconej za pomocą Panelu DHL ponosi Sprzedawca.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d) żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 18. W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6. Bezpieczeństwo Przetwarzania Danych Osobowych

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu czyli Nesperta sp. z o.o. (dalej również jako: Nesperta) – szczegółowe informacje o Administratorze znajdują się w § 1 niniejszego regulaminu.
 2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@nesperta.com.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z Naszej oferty.
 4. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty wspierające Nas w realizacji celów wskazanych w punkcie 9. Są to zaufane podmioty z branży IT (hosting, serwis, inne ), operatorzy pocztowi, a także podmioty wspierające Nas marketingowo.
 5. Masz prawo żądania od administratora:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przeniesienia danych osobowych.
 6. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 9. Nesperta przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

CEL 1: Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym Semilac

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Okres/kryteria: Do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • W praktyce: Jest to konieczne w celu świadczenia usług opisanych w umowie (Regulamin). Podanie danych jest dobrowolne, ale gdy tego nie zrobisz, to nie założysz konta i nie skorzystasz z możliwości jakie daje posiadanie konta – zarządzanie zakupami jest wygodniejsze, a ich dokonanie może trwać znacznie krócej.

CEL 2: Składanie, obsługa i realizacja zamówień

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Okres/kryteria: Do czasu wykonania umowy
 • W praktyce: Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do tego, aby móc skutecznie zarządzać Twoim zamówieniem. Dzięki temu jego realizacja jest w ogóle możliwa. Musimy wiedzieć kto i co zamówił oraz gdzie mamy dostarczyć zakupione produkty. Jeśli masz swoje konto nie będziesz musiał za każdym razem wprowadzać swoich danych osobowych do formularza.

CEL 3:Określanie i weryfikacja wysokości przysługujących rabatów

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Okres/kryteria: Do czasu wykonania umowy
 • W praktyce: W naszym sklepie mogą pojawiać się specjalne promocje lub programy przeznaczone dla określonej grupy klientów spełniających określone wymagania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia tych działań będą wynikały z odrębnych regulaminów.

CEL 4:Obsługa reklamacji

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Okres/kryteria: Do czasu obsługi reklamacji
 • W praktyce: Chcemy, abyś był zadowolony z Naszej obsługi nawet w sytuacji, w której konieczna jest reklamacja zakupionych produktów. Działamy sprawnie zgodnie z przepisami oraz zawartą umową (Regulamin).

CEL 5:Informowanie o nowościach poprzez newsletter

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Okres kryteria: Do czasu odwołania zgody
 • W praktyce: Jeśli chcesz być na bieżąco z wszelkimi nowościami, to po wyrażeniu zgody zostaniesz dopisany do listy osób otrzymujących wiadomości e-mail z materiałami o charakterze marketingowym.

CEL 6:Realizowanie marketingu własnych produktów

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 • W praktyce: Nesperta dba o to, aby wiedza o trendach i nowych produktach docierała do Ciebie w sposób zapewniający poszanowanie Twojej prywatności, dlatego takie działania realizujemy przede wszystkim w oparciu o newsletter. Niemniej mogą pojawić się sytuacje, w których otrzymasz od nas informacje o charakterze marketingowym, która nie jest newsletterem np. przypomnienie o pozostawionym koszyku, o rabatach i promocjach albo bez wykorzystywania poczty elektronicznej. Nie profilujemy.

CEL 7:Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniami

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres/kryteria: Przez okres przedawnienia roszczeń
 • W praktyce: Nesperta jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażona na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec Nesperty. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.

CEL 8:Przekazywanie informacji technicznych

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 • W praktyce: Może zdarzyć się, że otrzymasz wiadomości techniczne dotyczące funkcjonowania sklepu np. informacja o planowanej niedostępności sklepu z uwagi na planowane prace konserwacyjne

§7. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (https://hihybrid.pl/pl/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.
 5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Konsumentem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 7. Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W przypadku Sprzedajacego z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Blue Media formy płatności

#HiHybrid