Ładuję...

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

Ważny od 07.06.21

  

§1. Definicje

  1. Adres pocztowy - Nesperta Europe sp. z o.o., Ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek
  2. Adres reklamacyjny: Nesperta Europe sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.
  3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://hihybrid.pl/pl/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
  4. Dane kontaktowe:
   Nesperta Europe sp. z o.o.
   Ul. Obornicka 7
   62-002 Jelonek
   e-mail: hi@hihybrid.pl
   telefon: +48 61 101 80 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00.00-16.00)
  5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/dostawa-i-platnosc;.
  6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa lub inne dowody (w tym wystawione w formie elektronicznej) należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki umowy.
  7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
  11. Kupujący , Konsument lub Klient lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 • Kupujący uprzywilejowany - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 • Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”.
 • Prawo konsumenckie - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy.
 • Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający:
  Nesperta Europe sp. z o.o.
  ul. Obornicka 7
  62-002 Jelonek
  NIP: 5252837102, REGON: 387104337
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod nr. 0000860765, który to rejestr dostępny jest pod adresem:
  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
   
 • System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Użytkownik - użytkownik Sklepu (w tym Kupujący).
 • Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego (oferta) złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy oraz, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§2. Warunki ogólne

 1. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., nie znajdują zastosowania.
 2. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium (i) Rzeczpospolitej Polskiej, oraz (ii) państw, które znajdują się na liście dostępnej pod adresem https://hihybrid.pl/pl/dostawa-i-platnosc.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) podsumowania zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b) przekazania dowodu zakupu.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

  Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://hihybrid.pl/pl/, może zaistnieć potrzeba ich wyłączenia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

§3. Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form, tj.:
  - jeżeli Kupujący dokonuje płatności z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność za pobraniem albo płatność online realizowana przez serwis Autopay, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego, w tym np.: Vi
  sa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online Pay by link, szybkim przelewem, BLIK etc.;
  - jeżeli Kupujący dokonuje płatności spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność online realizowana przez serwis PayPal, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego (brak możliwości wyboru płatności za pobraniem);
  d) wybór miejsca wydania produktu;
  e) złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku w zależności od wybranej opcji dostawy.;
 2. Informacje prezentowane na stronie Sklepu lub stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedającego do Kupującego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie gwarantuje stałej dostępności Produktów w Sklepie.
 3. Klikając przycisk „Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku procesu składania Zamówienia, Kupujący składa wiążącą ofertę zakupu Produktów przedstawionych w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia (nie później jednak niż w terminie 48 godzin), Sprzedający wysyła do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wiadomość dot. zarejestrowania Zamówienia Kupującego.
 5. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia Kupującego nie będzie możliwa, Sprzedający w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej:
  1. poinformuje Kupującego (pocztą elektroniczną albo pocztą elektroniczną i telefonicznie) o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo,
  2. zaproponuje Kupującemu (pocztą elektroniczną albo pocztą elektroniczną i telefonicznie) anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, przedmiotem Umowy będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 6. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części – Kupujący może potwierdzić Sprzedającemu(pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Kupującego.
 7. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w przypadku przyjęcia danego zamówienia przez Sprzedającego, z chwilą przyjęcia takiego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego poprzez przesłanie wiadomości e-mail, w którym potwierdza on fakt zawarcia Umowy.
 8. W przypadku braku zawarcia Umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty wpłaconych środków przy złożeniu Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
 9. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) zamówienia Kupującego:
  a)  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy;
  b) płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego uprzywilejowanego na koncie Sprzedającego;
  c) płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Autopay, PayPal) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
 10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 11. Wysłanie produktów objętych treścią danego zamówienia następuje niezwłocznie po zrealizowaniu (przygotowaniu do wysyłki) takiego zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej umowy.
 12. .Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie Dowodu zakupu potwierdzającego realizację transakcji w Sklepie wyłącznie w formie elektronicznej. Kupujący otrzyma Dowód zakupu w formie papierowej, jeżeli zaznaczy odpowiednie pole formularza podczas składania Zamówienia w Sklepie – w takim wypadku Dowód zakupu w wersji papierowej wysyłany jest do Kupującego wraz z zakupionym towarem.
 13. 14. Niezależnie od zgody wskazanej w ust. 13 powyżej, Sprzedający ma prawo do wystawiania i przesyłania Dowodu zakupu wyłącznie w wersji papierowej, w przypadku, gdy wystawienie tego dokumentu w formie elektronicznej jest niemożliwe z uwagi na awarię Systemu.
 14. W przypadku wycofania przez Kupującego zgody na udostępnienie Dowodu zakupu w formie elektronicznej przed realizacją Zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Sprzedający przekaże Kupującemu Dowód zakupu w wersji papierowej, wysyłając go na adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 15. Sprzedający wystawi Dowód zakupu w momencie wysyłki Zamówienia. Sprzedający wystawia i udostępnia Dowody zakupu (faktury) w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 16. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu konta, o którym mowa w § 2 ust. 9.

§4. Prawo do odstąpienia od Umowy

  1. Kupującemu uprzywilejowanemu przysługuje na podstawie art. 27 oraz art. 38a Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu.
  3. Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy w dowolny sposób, na przykład:
   1. a. pisemnie na adres: Nesperta Europe sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.
   2. b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@nesperta.com;
    bok@nesperta.com; a w tym z wykorzystaniem formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, tj. na formularzu dostępnym pod adresem: https://hihybrid.pl/media/instrukcje/Hi-zwrot.pdf
   3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu uprzywilejowanemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
   5. Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
   6. Kupujący uprzywilejowany odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił w dowolny sposób na własny koszt i ryzyko albo za pomocą usług DPD w sposób określony w § 5 ust. 12 poniżej na koszt Sprzedającego
 • Kupujący uprzywilejowany nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego uprzywilejowanego zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący uprzywilejowany wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupującemu uprzywilejowanemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady; rękojmia

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest ograniczona do szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku umyślnych działań Sprzedawcy. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego w zw. z Art. 5564 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b) żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego
 11. .
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, w sposób określony w ust. 12 poniżej a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 13. W celu dostarczenia rzeczy Sprzedającemu, Konsument jest zobowiązany zlecić zwrot rzeczy za pomocą usług DPD pod adresem: https://rmp.dpdgroup.com/021/semilac („Panel DPD”). Po podaniu danych kontaktowych, adresu nadania przesyłki oraz uzgodnieniu terminu nadania przesyłki, kurier DPD odbierze wadliwe rzeczy od Konsumenta i dostarczy je Sprzedającemu. Koszt przesyłki zwrotnej wadliwych rzeczy do Sprzedającego zleconej za pomocą Panelu DPD ponosi Sprzedawca.
 14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
 15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 16. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d) żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 18. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 19. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 20. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 23. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 24. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§ 6. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych jest Sprzedający – Nesperta Europe sp. z o.o., z siedzibą w Jelonku, 62-002, przy ul. Obornickiej 7.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: iod@nesperta.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez będą w celu realizacji umowy, marketingu produktów własnych oraz realizacji obowiązków nałożonych prawem na Sprzedającego.
 4. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody oraz skargi do organu nadzoru w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres wymieniony w § 1 pkt. 4 lub: iod@nesperta.com
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, tym stosowania plików cookie przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://hihybrid.pl/pl/polityka-prywatnosci

§7. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Kupujących;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (https://hihybrid.pl/pl/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uprzywilejowany uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.
 6. Kwestie sporne, jeśli Kupujący uprzywilejowany wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Kupującym uprzywilejowanym, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 8. Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. W przypadku sporu Sprzedającego z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

Ważny do 06.06.21

  

§1. Definicje

  1. Adres pocztowy - Nesperta Europe sp. z o.o., Ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek
  2. Adres reklamacyjny: Nesperta Europe sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.
  3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://hihybrid.pl/pl/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
  4. Dane kontaktowe:
   Nesperta Europe sp. z o.o.
   Ul. Obornicka 7
   62-002 Jelonek
   e-mail: hi@hihybrid.pl
   telefon: +48 61 101 80 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
  5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/dostawa-i-platnosc;.
  6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa lub inne dowody należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki umowy.
  7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
  11. Kupujący , Konsument lub Klient lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 • Kupująćy uprzywilejowany - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 • Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”.
 • Prawo konsumenckie - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy.
 • Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem „https://hihybrid.pl/pl/”, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający:
  Nesperta Europe sp. z o.o.
  ul. Obornicka 7
  62-002 Jelonek
  NIP: 5252837102, REGON: 387104337
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod nr. 0000860765, który to rejestr dostępny jest pod adresem:
  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
   
 • System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Użytkownik - użytkownik Sklepu (w tym Kupujący).
 • Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego (oferta) złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczyoraz, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§2. Warunki ogólne

 1. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., nie znajdują zastosowania.
 2. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium (i) Rzeczpospolitej Polskiej, oraz (ii) państw, które znajdują się na liście dostępnej pod adresem https://hihybrid.pl/pl/dostawa-i-platnosc.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

  Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://hihybrid.pl/pl/, może zaistnieć potrzeba ich wyłączenia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

§3. Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form, tj.:
  - jeżeli Kupujący dokonuje płatności z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność za pobraniem albo płatność online realizowana przez serwis Autopay, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego, w tym np.: Vi
  sa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online Pay by link, szybkim przelewem, BLIK etc.;
  - jeżeli Kupujący dokonuje płatności spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność online realizowana przez serwis PayPal, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego (brak możliwości wyboru płatności za pobraniem);
  d) wybór miejsca wydania rzeczy;
  e) złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku w zależności od wybranej opcji dostawy.;
 2. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia (nie później jednak niż w terminie 48 godzin), Sprzedający wysyła do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wiadomość z:
  a) potwierdzeniem przyjęcia jednej klub kilku poszczególnych ofert Kupującego na produkty złożone w ramach Zamówienia; lub
  b) informacją o nie przyjęciu oferty na produkty złożone w ramach Zamówienia wraz ze wskazaniem przyczyny nie przyjęcia oferty lub części oferty Kupującego złożonej w ramach Zamówienia.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w przypadku przyjęcia danego zamówienia przez Sprzedającego, z chwilą przyjęcia takiego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupująceog poprzez przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 3a powyżej.
 4. W przypadku braku zawarcia Umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty wpłaconych środków przy złożeniu Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
 5. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) zamówienia Kupującego:
  a)  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy;
  b) płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego uprzywilejowanego na koncie Sprzedającego;
  c) płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Autopay, PayPal) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie produktów objętych treścią danego zamówienia następuje niezwłocznie po zrealizowaniu (przygotowaniu do wysyłki) takiego zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej umowy.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4. Prawo do odstąpienia od Umowy

  1. Kupującemu uprzywilejowanemu przysługuje na podstawie art. 27 oraz art. 38a Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący uprzywilejowany może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://hihybrid.pl/media/instrukcje/Hi-zwrot.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
  5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu uprzywilejowanemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
  7. Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  8. Kupujący uprzywilejowany odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił w dowolny sposób na własny koszt i ryzyko albo za pomocą usług DPD w sposób określony w § 5 ust. 12 poniżej na koszt Sprzedającego
 • Kupujący uprzywilejowany nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego uprzywilejowanego zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący uprzywilejowany wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupującemu uprzywilejowanemuzgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady; rękojmia

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest ograniczona do szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku umyślnych działań Sprzedawcy. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego w zw. z Art. 5564 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b) żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego
 11. .
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, w sposób określony w ust. 12 poniżej a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 13. W celu dostarczenia rzeczy Sprzedającemu, Konsument jest zobowiązany zlecić zwrot rzeczy za pomocą usług DPD pod adresem: https://rmp.dpdgroup.com/021/semilac („Panel DPD”). Po podaniu danych kontaktowych, adresu nadania przesyłki oraz uzgodnieniu terminu nadania przesyłki, kurier DPD odbierze wadliwe rzeczy od Konsumenta i dostarczy je Sprzedającemu. Koszt przesyłki zwrotnej wadliwych rzeczy do Sprzedającego zleconej za pomocą Panelu DPD ponosi Sprzedawca.
 14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
 15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 16. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d) żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 18. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 19. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 20. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 23. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 24. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 6. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych jest Sprzedający – Nesperta Europe sp. z o.o., z siedzibą w Jelonku, 62-002, przy ul. Obornickiej 7.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: iod@nesperta.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez będą w celu realizacji umowy, marketingu produktów własnych oraz realizacji obowiązków nałożonych prawem na Sprzedającego.
 4. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody oraz skargi do organu nadzoru w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres wymieniony w § 1 pkt. 4 lub: iod@nesperta.com
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, tym stosowania plików cookie przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://hihybrid.pl/pl/polityka-prywatnosci

§7. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Kupujących;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (https://hihybrid.pl/pl/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uprzywilejowany uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.
 6. Kwestie sporne, jeśli Kupujący uprzywilejowany wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Kupującym uprzywilejowanym, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 8. Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. W przypadku sporu Sprzedającego z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.